La luna se levanta_fotograma_TSUKI WA NOBORINU (1)